گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 20 / 10 / 1397 لغایت 20 / 10 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
گزارش تاخیر،تشکیل،جابجایی،کنسلی کلاس:
مکان برگزاری کلاس: الکترونیک 1 استاد سرکار خانم فکور پنجشنبه 97/10/20 ساعت 14کلاس 416
مکان کلاس حل تمرین: ریاضی مهندسی استاد سرکار خانم محمدپور پنجشنبه 97/10/20 ساعت 13کلاس 414
مکان برگزاری کلاس: پردازش تصویر استاد سرکار خانم طباطبایی پنج شنبه 97/10/20 ساعت 14کلاس 422
مکان برگزاری کلاس: زبان خارجی استاد سرکار خانم جاهدی زاده پنجشنبه 97/10/20 ساعت 14کلاس 624
مکان برگزاری کلاس: داده کاوی استاد جناب آقای قاضی خانی شنبه 97/10/20 ساعت 15 کلاس416
مکان برگزاری کلاس: مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی استاد سرکار خانم خطیبی پنج شنبه 97/10/20 ساعت 16 کلاس 415