گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 26 / 9 / 1396 لغایت 10 / 10 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1396/9/27 621 8-10 نوشین فیض 523605 الکترومغناطیس ساختمان رضوان 1396/9/23
2 جبرانی 1396/9/27 525 8-10 نسیم صدیق 47 دستور و نگارش پیش نیاز ساختمان رضوان 1396/9/23
3 جبرانی 1396/9/27 418 8-10 نادره شاملو منتظرمقدم 663718 حقوق تجارت ساختمان رضوان 1396/9/20
4 کنسلی 1396/9/27 10-12 نجمه بهمدی مقدس 301 فارسی عمومی ساختمان رضوان 1396/9/26
5 جبرانی 1396/9/27 610 12-14 فائزه معماری 521701 آزمایشگاه الکترونیک 2 ساختمان رضوان 1396/9/22
6 جبرانی 1396/9/27 425 14-16 مهشید زمردی راد 572603 زبان تخصصي مهندسي پزشكي ساختمان رضوان 1396/9/26
7 جبرانی 1396/9/27 525 14-16 بهشید فخر کاظمی بجستانی 53 ریاضیات پیش دانشگاهی ساختمان رضوان 1396/9/21
8 کنسلی 1396/9/27 14-16 علی محمد کاظمیان پور 243 تاریخ امامت (تاریخ اسلام) ساختمان رضوان 1396/9/26
9 جبرانی 1396/9/27 412 16-18 سعید خسرو آبادی 523702 فیزیک الکترونیک ساختمان رضوان 1396/9/25
10 کنسلی 1396/9/27 16-18 علی محمد کاظمیان پور 243 تاریخ امامت (تاریخ اسلام) ساختمان رضوان 1396/9/26
11 کنسلی 1396/9/28 8-10 افسانه زادنیا 573610 فيزيك پزشكي ساختمان رضوان 1396/9/11
12 جبرانی 1396/9/28 412 8-10 زهره دارابی 306 زبان خارجی عمومی(غیرمهندسی) ساختمان رضوان 1396/9/21
13 جبرانی 1396/9/28 415 10-12 معصومه صالحی یکتا 653405 رياضيات و كاربرد آن در مديريت ساختمان رضوان 1396/9/22
14 جبرانی 1396/9/28 525 10-12 نازبانو فرزانه بهالگردی 543720 شبكه هاي كامپيوتري ساختمان رضوان 1396/9/9
15 کنسلی 1396/9/28 10-12 نسیم صدیق 47 دستور و نگارش پیش نیاز ساختمان رضوان 1396/9/23
16 جبرانی 1396/9/28 0 10-12 نعمت فیروزی 9226002 اندیشه۲ ساختمان رضوان 1396/9/21 سالن همایش
17 جبرانی 1396/9/28 423 10-12 اعظم غمخواه 474702 دستور نگارش 1 ساختمان رضوان 1396/8/21
18 جبرانی 1396/9/28 425 12-14 فاطمه ابطحی 452511 حقوق تجارت (۱) تجار و اعمال تجاری ساختمان رضوان 1396/9/22
19 جبرانی 1396/9/28 522 12-14 محبوبه دادخواه 593704 تحلیل و طراحی سیستمها ساختمان رضوان 1396/9/21
20 جبرانی 1396/9/28 624 14-16 اکرم حسینی 472703 نگارش پيشرفته ساختمان رضوان 1396/9/19
21 جبرانی 1396/9/28 624 16-18 اکرم حسینی 472703 نگارش پيشرفته ساختمان رضوان 1396/9/19
22 جبرانی 1396/9/28 523 16-18 سعید صفری بیدسکان 603501 اصول حسابداری (۱) ساختمان رضوان 1396/9/21
23 جبرانی 1396/9/29 630 8-10 سمیرا سیدی مطلق 571203 آزمایشگاه فیزیولوژی ساختمان رضوان 1396/9/8
24 جبرانی 1396/9/29 526 8-10 زهره وثاق 523401 ریاضی 1 ساختمان رضوان 1396/9/23
25 کنسلی 1396/9/29 8-10 سیما ضیایی 484704 خواندن و درک مطلب ۲ ساختمان رضوان 1396/9/22
26 جبرانی 1396/9/29 630 10-12 سمیرا سیدی مطلق 571203 آزمایشگاه فیزیولوژی ساختمان رضوان 1396/9/8
27 کنسلی 1396/9/29 10-12 منیره احمدی منش 603608 تحقیق در عملیات (۱) ساختمان رضوان 1396/9/22
28 جبرانی 1396/9/29 425 10-12 وحید ساعت چیان 812503 سنجش و اندازه گيري ساختمان رضوان 1396/9/18
29 جبرانی 1396/9/29 525 10-12 سمیه افشار 602513 روانشناسی سازمانی ساختمان رضوان 1396/9/22
30 جبرانی 1396/9/29 520 12-14 طوبی لعل صاحبی 442517 فلسفه علم روانشناسی ساختمان رضوان 1396/9/22
31 کنسلی 1396/9/29 12-14 منیره احمدی منش 613803 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها ساختمان رضوان 1396/9/9
32 جبرانی 1396/9/29 526 12-14 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 523607 الکترونیک2 ساختمان رضوان 1396/8/23
33 جبرانی 1396/9/29 421 12-14 مرضیه آدمیان 442502 مبانی جامعه شناسی ساختمان رضوان 1396/9/25
34 جبرانی 1396/9/29 622 14-16 ریحانه شایسته 442505 معرفت شناسی ساختمان رضوان 1396/9/14
35 جبرانی 1396/9/29 425 16-18 فرزانه احمدیان یزدی 603512 اقتصاد کلان ساختمان رضوان 1396/9/11 امتحان میانترم
36 جبرانی 1396/9/29 622 16-18 ریحانه شایسته 442505 معرفت شناسی ساختمان رضوان 1396/9/14
37 جبرانی 1396/9/30 525 8-10 فاطمه سعیدی مرشت 663719 مباني جامعه شناسي ساختمان رضوان 1396/9/23
38 جبرانی 1396/9/30 516 8-10 اکرم حسینی 472719 مقاله نويسي ساختمان رضوان 1396/9/26
39 جبرانی 1396/9/30 421 8-10 سولماز الهامی 653713 مديريت استراتژيك ساختمان رضوان 1396/9/13
40 جبرانی 1396/9/30 525 10-12 فاطمه سعیدی مرشت 663719 مباني جامعه شناسي ساختمان رضوان 1396/9/23
41 جبرانی 1396/9/30 650 10-12 مونا رفیع زاده 541607 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي (1) ساختمان رضوان 1396/9/19
42 جبرانی 1396/9/30 417 10-12 زهرا ایزدی قدوسی 591204 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ساختمان رضوان 1396/9/19
43 جبرانی 1396/9/30 511 10-12 اکرم حسینی 472719 مقاله نويسي ساختمان رضوان 1396/9/26
44 جبرانی 1396/9/30 525 12-14 فاطمه سعیدی مرشت 663719 مباني جامعه شناسي ساختمان رضوان 1396/9/23
45 جبرانی 1396/9/30 519 12-14 محمد یزدانی 89722410 کارگاه ترجمه ساختمان رضوان 1396/9/11
46 جبرانی 1396/9/30 417 12-14 زهرا ایزدی قدوسی 591204 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ساختمان رضوان 1396/9/19
47 جبرانی 1396/9/30 0 12-14 آسیه شریعت نژاد 243 تاریخ امامت (تاریخ اسلام) ساختمان رضوان 1396/9/25 سالن همایش
48 جبرانی 1396/9/30 521 14-16 مسعود نیازی 89331603 پایگاه داده پیشرفته ساختمان رضوان 1396/9/1
49 جبرانی 1396/9/30 0 14-16 آسیه شریعت نژاد 243 تاریخ امامت (تاریخ اسلام) ساختمان رضوان 1396/9/25 سالن همایش
50 جبرانی 1396/10/2 425 14-16 منیره احمدی منش 603608 تحقیق در عملیات (۱) ساختمان رضوان 1396/9/22
51 جبرانی 1396/10/2 424 14-16 سعید صفری بیدسکان 603501 اصول حسابداری (۱) ساختمان رضوان 1396/9/21
52 جبرانی 1396/10/2 525 14-16 اکرم حسینی 474701 خواندن و درک مفاهیم 1 ساختمان رضوان 1396/9/14
53 جبرانی 1396/10/2 425 16-18 فرزانه احمدیان یزدی 663703 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ساختمان رضوان 1396/9/14
54 جبرانی 1396/10/2 525 16-18 اکرم حسینی 474701 خواندن و درک مفاهیم 1 ساختمان رضوان 1396/9/14
55 کنسلی 1396/10/3 8-10 مرتضی نیکو قدم 543715 معماري كامپيوتر ساختمان رضوان 1396/9/26
56 جبرانی 1396/10/3 517 8-10 مرضیه ارحمی 603505 کاربرد کامپیوتر در مدیریت ساختمان رضوان 1396/8/13
57 کنسلی 1396/10/3 10-12 مرتضی نیکو قدم 543712 مدارهاي منطقي ساختمان رضوان 1396/9/26
58 جبرانی 1396/10/3 524 12-14 شادی فربد 553416 اقتصاد خرد ساختمان رضوان 1396/9/26
59 جبرانی 1396/10/3 525 14-16 زهرا مرادی 812827 هندبال (2) ساختمان رضوان 1396/9/23
60 جبرانی 1396/10/4 621 8-10 انسیه کفشکنان 9224001 صرف ۲ ساختمان رضوان 1396/9/13
61 جبرانی 1396/10/4 412 10-12 معصومه صالحی یکتا 53 ریاضیات پیش دانشگاهی ساختمان رضوان 1396/9/21
62 جبرانی 1396/10/5 521 8-10 وحید ساعت چیان 812704 مديريت و طرز اجراي مسابقات ساختمان رضوان 1396/9/25
63 جبرانی 1396/10/5 0 10-12 نعمت فیروزی 9226002 اندیشه۲ ساختمان رضوان 1396/9/21 سالن همایش
64 جبرانی 1396/10/5 423 10-12 اعظم غمخواه 474702 دستور نگارش 1 ساختمان رضوان 1396/8/21
65 جبرانی 1396/10/5 415 14-16 سیده زهرا فاطمی 623803 سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت ساختمان رضوان 1396/9/22
66 جبرانی 1396/10/6 630 10-12 سمیرا سیدی مطلق 571203 آزمایشگاه فیزیولوژی ساختمان رضوان 1396/9/22
67 جبرانی 1396/10/6 425 10-12 افسانه غنی زاده 91021609 زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها ساختمان رضوان 1396/9/25
68 جبرانی 1396/10/6 525 14-16 ریحانه شایسته 442517 فلسفه علم روانشناسی ساختمان رضوان 1396/9/21
69 جبرانی 1396/10/7 624 8-10 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 523607 الکترونیک2 ساختمان رضوان 1396/8/23
70 جبرانی 1396/10/7 621 8-10 اکرم حسینی 484701 خواندن و درک مطلب ۱ ساختمان رضوان 1396/9/5 امتحان میانترم
71 جبرانی 1396/10/7 525 10-12 معصومه سیفی دیوکلائی 603510 روش تحقیق در مدیریت ساختمان رضوان 1396/9/9
72 جبرانی 1396/10/7 425 10-12 نازبانو فرزانه بهالگردی 89330701 شبکه های پیشرفته ی کامپیوتری ساختمان رضوان 1396/9/9
73 جبرانی 1396/10/7 621 10-12 اکرم حسینی 484701 خواندن و درک مطلب ۱ ساختمان رضوان 1396/9/5 امتحان میانترم
74 جبرانی 1396/10/7 424 12-14 سیما ضیایی 484704 خواندن و درک مطلب ۲ ساختمان رضوان 1396/9/22
75 جبرانی 1396/10/7 524 12-14 کاظم یوسفی 89722403 نظریه های ترجمه ساختمان رضوان 1396/9/22 شروع از ساعت11:30
76 جبرانی 1396/10/7 621 12-14 اکرم حسینی 484701 خواندن و درک مطلب ۱ ساختمان رضوان 1396/9/5 امتحان میانترم
77 جبرانی 1396/10/7 517 12-14 محمد یزدانی 89722408 نقد و بررسی آثار ترجمه شده ساختمان رضوان 1396/8/25
78 جبرانی 1396/10/7 513 16-18 افسانه غنی زاده 91021602 روش تحقیق (در مسائل آموزش زبان) ساختمان رضوان 1396/9/25
79 جبرانی 1396/10/9 517 8-10 حمیده اشرفی 9223001 مبانی کامپیوتر (جبرانی کارشناسی) ساختمان رضوان 1396/9/25
80 کنسلی 1396/10/9 10-12 حمیده اشرفی 9223001 مبانی کامپیوتر (جبرانی کارشناسی) ساختمان رضوان 1396/9/25
81 جبرانی 1396/10/9 519 12-14 زهرا نسیم 593607 طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال ساختمان رضوان 1396/9/18
82 جبرانی 1396/10/9 0 12-14 زهرا علیزاده بیرجندی 442506 فیزیولوژی اعصاب و غدد ساختمان رضوان 1396/9/21 سالن همایش
83 جبرانی 1396/10/10 412 8-10 سیدرضا طالبیان 94832207 VHDL ساختمان رضوان 1396/9/26
84 جبرانی 1396/10/10 412 10-12 سیدرضا طالبیان 94832204 مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) ساختمان رضوان 1396/9/26
85 جبرانی 1396/10/10 523 12-14 سمیه زمردی راد 9236008 انگلیسی تخصصی 4 ساختمان رضوان 1396/9/1
86 جبرانی 1396/10/10 417 16-18 زهرا ایزدی قدوسی 591204 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ساختمان رضوان 1396/9/26
87 جبرانی 1396/10/10 423 18-20 سیدرضا طالبیان 94832207 VHDL ساختمان رضوان 1396/9/26
قابل توجه دانشجویان محترم:
جهت اطلاع از برنامه ی کلاس های حل تمرین به بورد امور کلاس ها مراجعه نمایید.
قبل از شروع کلاس مکان برگزاری کلاس درس خود را از روی بورد آموزشی امور کلاس ها مشاهده نمایید.
گزارش کنسلی و جبرانی کلاس های حل تمرین، تاخیر و تعجیل در برگزاری کلاس ها، جابجایی مکان برگزاری کلاس و مکان برگزاری امتحان (میان ترم):
قابل توجه دانشجویان محترم امتحان میکروپروسسور استاد آقای هوشمند کفاشیان یکشنبه 96/9/26 ساعت 18 سالن همایش برگزار می شود
قابل توجه دانشجویان محترم امتحان تئوری آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد جناب آقای قلعه نوعی چهارشنبه 96/10/6 ساعت 8 در سالن همایش برگزار می شود.
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم): حسابداری صنعتی استاد آقای محمدآبادی یکشنبه 96/9/26 ساعت 14 سالن همایش
جابجایی مکان برگزاری کلاس (امتحان میانترم): معادلات دیفرانسیل استاد آقای قربان زاده یکشنبه 96/9/26 ساعت 14 کلاس 525
جبرانی حل تمرین : الکترونیک 3 استاد خانم حسین زاده (خانم زارع ) دوشنبه 96/9/27 ساعت 14 کلاس 510
جابجایی مکان برگزاری کلاس (امتحان میانترم): بیوفیزیک استاد خانم ریحانه رادبین سه شنبه 96/9/28 ساعت 14 کلاس 525
جابجایی مکان برگزاری کلاس حل تمرین(میانترم):ریاضیات پیش دانشگاهی استاد خانم معصومه صالحی یکتا سه شنبه 96/9/28 ساعت12 کلاس525
مکان برگزاری کلاس :طراحی زبان های برنامه سازی استاد آقای محمدمهدی استثنایی شنبه 96/10/2 ساعت 8 کلاس 423
جابجایی مکان برگزاری کلاس(میانترم):اصول حسابداری (۱)استاد خانم بیات شنبه 96/10/2 ساعت10 کلاس525
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم): طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال استاد خانم نسیم شنبه 96/10/2 ساعت 14 سالن همایش
مکان برگزاری کلاس : روابط کار در سازمان استاد آقای علیرضا مقدسی شنبه 96/10/2 ساعت 14 کلاس 515
جابجایی مکان برگزاری کلاس (امتحان میانترم): حسابداری صنعتی 3 استاد خانم محمدی یکشنبه 96/10/3 ساعت 8 سالن همایش
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم): آمار استنباطی استاد خانم اصغری یکشنبه 96/10/3 ساعت 10 سالن همایش
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم): اصول حسابداری 2 استاد خانم محمدی یکشنبه 96/10/3 ساعت 12 سالن همایش
مکان برگزاری کلاس: اصول و روش تحقیق استاد خانم غنی زاده دوشنبه 96/10/4 ساعت 14 و 16 کلاس 621
جابجایی مکان برگزاری کلاس : فارسی عمومی استاد آقای نویدی مهر سه شنبه 96/10/5 ساعت 8 سالن همایش
جابجایی مکان برگزاری کلاس (امتحان میانترم): شبکه های کامپیوتری استاد خانم فرزانه سه شنبه 96/10/5 ساعت 12 کلاس 425
قابل توجه دانشجویان محترم :امتحان میانترم آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 استاد آقای امیر قلعه نوی چهارشنبه 96/10/6 ساعت 8 درسالن همایش برگزار میگردد
مکان برگزاری کلاس : تجارت الکترونیکی استاد آقای علیرضا مقدسی چهارشنبه 96/10/6 ساعت 10 کلاس 525
جابجایی مکان برگزاری کلاس : فارسی عمومی استاد آقای نویدی مهر چهارشنبه 96/10/6 ساعت 14 سالن همایش
مکان برگزاری کلاس حل تمرین: فیزیک پزشکی استاد زادنیا پنجشنبه 96/10/7 ساعت 8 کلاس 425
مکان برگزاری کلاس حل تمرین: فیزیک پزشکی استاد زادنیا پنجشنبه 96/10/7 ساعت 10 کلاس 624
مکان برگزاری کلاس : زبان خارجی عمومی (غیرمهندسی) استاد آقای سیدرضا میروزاده پنجشنبه 96/10/7 ساعت 18 کلاس 525
جابجایی مکان برگزاری کلاس :طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال استاد خانم زهرا نسیم شنبه 96/10/9 ساعت 14 کلاس 519