گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 20 / 9 / 1397 لغایت 21 / 09 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1397/9/20 422 14-16 مینو افشانی 603609 بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی ساختمان رضوان 1397/9/18
2 کنسلی 1397/9/20 14-16 اکرم حسینی 472703 نگارش پيشرفته ساختمان رضوان 1397/9/20
3 کنسلی 1397/9/20 14-16 زهرا نسیم 593607 طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال ساختمان رضوان 1397/9/20
4 جبرانی 1397/9/20 512 16-18 مریم غفاری 474706 گفت و شنود (2) ساختمان رضوان 1397/8/26
5 کنسلی 1397/9/20 16-18 زهرا نسیم 591204 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ساختمان رضوان 1397/9/20
6 جبرانی 1397/9/20 425 18-20 محمد قربان زاده 523401 ریاضی 1 ساختمان رضوان 1397/9/19
7 جبرانی 1397/9/21 422 8-10 خدیجه جنگی 603503 احکام کسب و کار ساختمان رضوان 1397/9/17
8 جبرانی 1397/9/21 417 8-10 فائزه معماری 571208 آزمایشگاه میکروپروسسور ساختمان رضوان 1397/9/11
9 جبرانی 1397/9/21 650 10-12 هدی میرحیدری 571205 آزمایشگاه مدار الکتریکی 1 ساختمان رضوان 1397/9/19
10 کنسلی 1397/9/21 10-12 افسانه غنی زاده 96021601 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان ساختمان رضوان 1397/9/20
11 جبرانی 1397/9/21 417 10-12 فائزه معماری 521705 آزمایشگاه میکروپروسسورها ساختمان رضوان 1397/9/11
12 کنسلی 1397/9/21 12-14 کاظم یوسفی 306 زبان خارجی عمومی(غیرمهندسی) ساختمان رضوان 1397/9/15
13 جبرانی 1397/9/21 418 12-14 طاهره ناجی صدره 212 اندیشه اسلامی 2 (ن و ا) (مبانی نظری اسلام) ساختمان رضوان 1397/9/19
14 جبرانی 1397/9/21 511 16-18 ملیحه شیرزاده 533703 سیگنال ها و سیستم ها ساختمان رضوان 1397/9/17 امتحان میانترم
15 جبرانی 1397/9/21 422 18-20 مصطفی شادمان 553712 بهایابی(۱) ساختمان رضوان 1397/9/18
16 جبرانی 1397/9/21 0 18-20 مصطفی شادمان 553704 حسابداری صنعتی (1) ساختمان رضوان 1397/9/18
17 جبرانی 1397/9/21 519 18-20 محمد یزدانی 89720707 کاربرد رایانه در ترجمه ساختمان رضوان 1397/8/24
گزارش تاخیر،تشکیل،جابجایی،کنسلی کلاس:
جابجایی مکان برگزاری کلاس (امتحان میانترم): متون روانشناسی به انگلیسی استاد سرکار خانم غنی زاده سه شنبه 97/9/20 ساعت 14 کلاس 525
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم):ریاضی پیش دانشگاهی سرکارخانم نژادقرایی سه شنبه97/9/20 ساعت14 کلاس 511
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم):ریاضی کاربردی سرکارخانم صالحی یکتا چهارشنبه 97/9/21 کلاس425
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم):آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۲ جناب آقای آزادی چهارشنبه97/9/21 ساعت15:30 سالن همایش
جابجایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم):سیگنال وسیستم سرکارخانم شیرزاده چهارشنبه 97/9/21 ساعت16 کلاس 511