گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 2 / 3 / 1398 لغایت 05 / 03 / 1398

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1398/3/2 0 14-16 عفت قمری 262 دانش خانواده و جمعیت ساختمان رضوان 1398/3/2
2 کنسلی 1398/3/2 14-16 محمدرضا گل کانی 653704 مباني ريسك و مديريت بيمه ساختمان رضوان 1398/3/2
3 کنسلی 1398/3/2 14-16 قاسم صادقی بجستانی 94831603 الکتروفیزیولوژی ساختمان رضوان 1398/3/2
4 کنسلی 1398/3/2 14-16 رضا عباسی 452516 حقوق مالیه عمومی ساختمان رضوان 1398/2/30
5 کنسلی 1398/3/2 16-18 رضا عباسی 452516 حقوق مالیه عمومی ساختمان رضوان 1398/2/30
6 جبرانی 1398/3/4 413 12-14 صفورا جاهدی زاده 482708 کاربرد اصطلاحات ساختمان رضوان 1398/2/30
7 جبرانی 1398/3/4 424 14-16 انسیه کفشکنان 9224002 مکالمه عربی 2 ساختمان رضوان 1398/2/9
8 جبرانی 1398/3/4 425 14-16 مجتبی بهنام تقدسی 513612 سیستمهای کنترل خطی ساختمان رضوان 1398/2/31
9 جبرانی 1398/3/5 425 8-10 علیرضا برازش 9226015 تفسیر موضوعی 1 ساختمان رضوان 1398/2/30
10 جبرانی 1398/3/5 610 10-12 فهیمه باغبانی 591813 آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی ساختمان رضوان 1398/2/25
11 جبرانی 1398/3/5 425 10-12 علیرضا برازش 9226007 تفسیر 1 ساختمان رضوان 1398/3/1 شروع کلاس:ساعت 9:30
12 جبرانی 1398/3/5 525 10-12 معصومه صالحی یکتا 523401 ریاضی 1 ساختمان رضوان 1398/2/29
13 جبرانی 1398/3/5 425 12-14 سمیه سادات ابراهیمی 442705 نظریه های مشاوره و روان درمانی ساختمان رضوان 1398/2/30
14 جبرانی 1398/3/5 425 14-16 نعمت فیروزی 251 تفسیر موضوعی قرآن (متون اسلامی) ساختمان رضوان 1398/2/30
15 کنسلی 1398/3/5 16-18 علی سیبویه 633706 مدیریت عملیات خدمات ساختمان رضوان 1398/2/22
گزارش جابجایی ،تشکیل،مکان برگزاری کلاس ها: