گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 28 / 12 / 1396 لغایت 30 / 01 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1397/1/14 8-10 نعمت فیروزی 9236002 منطق ۲ ساختمان رضوان 1396/12/27
2 کنسلی 1397/1/14 8-10 وحیده اصغری 523405 آمار و احتمالات مهندسی ساختمان رضوان 1396/12/23
3 کنسلی 1397/1/14 8-10 عفت رسولی ثانی آبادی 442529 روانشناسی تربیتی ساختمان رضوان 1396/12/23
4 کنسلی 1397/1/14 10-12 مریم عجمی 663702 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 ساختمان رضوان 1396/12/23
5 کنسلی 1397/1/14 14-16 نعمت فیروزی 9226002 اندیشه۲ ساختمان رضوان 1396/12/27
6 جبرانی 1397/1/18 514 8-10 مریم عجمی 663702 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 ساختمان رضوان 1396/12/23
7 جبرانی 1397/1/19 624 10-12 نعمت فیروزی 9226002 اندیشه۲ ساختمان رضوان 1396/12/27
8 جبرانی 1397/1/22 416 8-10 نوشین خانی قریه گپی 653703 بازار پول و سرمایه ساختمان رضوان 1396/12/23
9 جبرانی 1397/1/22 425 10-12 نوشین خانی قریه گپی 653701 نهادهای پولی و مالی ساختمان رضوان 1396/12/23
10 جبرانی 1397/1/22 425 10-12 نوشین خانی قریه گپی 613704 سازمان پولی و مالی بین المللی ساختمان رضوان 1396/12/23
11 جبرانی 1397/1/23 624 8-10 سیده قدسیه موسوی مشهدی 211 اندیشه اسلامی 1 (مبانی نظری اسلام) ساختمان رضوان 1396/12/10
12 جبرانی 1397/1/26 420 12-14 نوشین صبوراسماعیلی 442516 روانشناسی تحولی ۱ ساختمان رضوان 1396/11/29
13 جبرانی 1397/1/27 412 12-14 سعیده باباجانی محمدی 654702 اصول مدیریت مالی 2 ساختمان رضوان 1396/12/15
14 جبرانی 1397/1/28 624 10-12 نعمت فیروزی 9236002 منطق ۲ ساختمان رضوان 1396/12/27
قابل توجه دانشجویان محترم:
جهت اطلاع از برنامه ی کلاس های حل تمرین به بورد امور کلاس ها مراجعه نمایید.
قبل از شروع کلاس مکان برگزاری کلاس درس خود را از روی بورد آموزشی امور کلاس ها مشاهده نمایید.
گزارش کنسلی و جبرانی کلاس های حل تمرین، تاخیر و تعجیل در برگزاری کلاس ها، جابجایی مکان برگزاری کلاس و مکان برگزاری امتحان (میان ترم):
کلاس حل تمرین آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت۱ استاد سرکار خانم صابر در روز سه شنبه 97/1/14 برگزار نمی شود.