گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 23 / 12 / 1397 لغایت 25 / 12 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1397/12/23 12-14 فاطمه احمدی 812731 مبانی استعدادیابی ورزشی ساختمان رضوان 1397/12/9
2 کنسلی 1397/12/23 14-16 جواد وارسته شاکری 452711 حقوق جزای عمومی۳ ساختمان رضوان 1397/12/23
گزارش جابجایی ،تشکیل،مکان برگزاری کلاس ها: